ارور لباسشویهای پاکشوما

ارور لباسشویهای پاکشوما

 • کد خطا E10 - اشکال این خطا زمان آبگیری بیش از 7 دقیقه طول کشیده است / هیدروستات چک شود / علت ممکن است شیر آب باز نباشد / شیر برقی خراب است چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا E12 - مشکل این ارور از زیاد بودن مجاز سطح آب است / علت خرابی شیر برقی / پمپ تخلیه خراب شده است / ممکن است خرابی از برد اصلی باشد 
 • کد خطا E21 - این خطا از تخلیه آب بیش از 3 دقیقه طول کشیده /علت خرابی سوختگی پمپ تخلیه می باشد / خرابی از برد اصلی هم می تواند باشد 
 • کد خطا E30 - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است /امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد / سوختگی میکروسوئیچ درب / خرابی مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا E60 - اشکال این ارور از موتور است/ موتور درجا میزند / سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود / سوختگی موتور / خرابی مدار برد دستگاه 
 • کد خطا E61 - مشکل این خطا مربوط است به برد دستگاه / مدار برد قادر به تشخیص دور موتور نیست / سیم کشی از مدار برد به موتور بررسی شود / سوختگی موتور / خرابی مدار برد دستگاه 
 • کد خطا E00 - این خطا مشکلی در دستگاه نیست
 • کد خطا E10 - مشکل این خطا از آبگیری بیش از حد می باشد / خرابی از هیدروستات می باشد هیدروسنسور چک شود / خرابی از شیر برقی می باشد مقدار مقاومت شیر برقی چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا E11 - پیغام این خطا ﻣﻘﺪار آب در وﺿﻌﯿﺖ Start/Prewash/Error/Pause  بیش از اندازه مجاز است / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد / ریست شود
 • کد خطا E12 - اشکال این ارور ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺳﺮرﯾﺰ ﺷﺪن آب است / خرابی هیدروستات - خرابی از شیر برقی / ممکن است خرابی از مدار برد دستگاه باشد 
 • کد خطا E20 - این خطا مربوط است به اشکال در مدار پمپ / خرابی از پمپ تخلیه است مقدار مقاومت پمپ چک شود / خرابی از مدار برد اصلی 
 • کد خطا E31 - مشکل این خطا از میکروسوئیچ درب می باشد / سوختگی میکروسوئیچ درب دستگاه / میکروسوئیچ بررسی شود / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا E33 - پیغام این ارور مربوط است به ﺧﺮاﺑﯽ ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻄﺢ آب / مقدار اهم سنسور سطح آب چک شود 
 • کد خطا E34 - اشکال این خطا از ﻣﺪار ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ آب اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ / خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E35 - این خطا مربوط است به ﻣﺪار ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺮارت ﺳﻨﺞ آب اﯾﺮاد ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ / خرابی از ترمیستور دما می باشد مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E36 - مشکل این ارور از ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻟﻤﻨﺖ می باشد / سوختگی و یا آسیب دیدگی هیتر مقدار مقاومت المنت چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد 
 • کد خطا E3C - پیغام این خطا ﺧﺮاﺑﯽ اﻟﻤﻨﺖ است / آسیب دیدگی و یا سوختگی المنت مقدار مقاومت هیتر بررسی شود / امکان دارد خرابی از برد باشد 
 • کد خطا E3D - اشکال این خطا ازنرمال نبودن نوسان برق می باشد / ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد 
 • کد خطا E40 - این خطا مربوط است به اﯾﭙﺮوم در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ در دستگاه
 • کد خطا E41 - مشکل این ارور در ﺧﻄﺎي اﯾﭙﺮوم در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ می باشد 
 • کد خطا E62 - پیغام این ارور ﺧﻄﺎي ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻨﺞ می باشد / خرابی از تاخو موتور مقدار اهم تاخو بررسی شود / خرابی از موتور / امکان دارد خرابی از برد باشد 
 • کد خطا E63 - اشکال این ارور ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻮﺗﻮر در ﺳﻪ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از 0 شده است / ممکن است خرابی از تاخو باشد / خرابی از مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا E70 - ﺳﻮﺋﯿﭻ POWER ﻗﻄﻊﻧﻤﯽﮐﻨﺪ / خرابی از برد می باشد / عدم ارتباط بین پنل و برد اصلی 
 • کد خطا E80 - اشکال این ارور از خرابی مدار برد الکترونیک می باشد 

ارور ماشین لباسشویی پاکشوما بدون تسمه DD-1275

 • کد خطا E00 - این خطا AIR WASH
 • کد خطا E12 - علت ارور خرابی پمپ تخلیه / بررسی سیم های ارتباطی به هیدروستات / خرابی هیدروستات / خرالبی پمپ تخلیه و در آخر خرابی مدار برد 
 • کد خطا E908 -E940 - اشکال این ارور از موتور و یا تاخو است / مقدار اهم تاکو چک شود / بررسی موتور / بررسی سیمهای ارتباطی / امکان دارد خرابی از برد هم باشد 
 • کد خطا EA1 - پیغام این خطا مربوط است به هیدروستات و یا ورودی آب / سیم کشی مرتبط به هیدروستات بررسی شود / مخزن و شلنگ هیدروستات بررسی شود / چک کردن شیر برقی و در آخر خرابی ازبرد اصلی 
 • کد خطا E11 - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد / شیر ورودی آب چک شود / خرابی شیر برقی / هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد 
 • کد خطا U4 - پیغام این ارور از قفل درب دستگاه است / امکان دارد درب دستگاه به خوبی بسته نشده باشد / سوختگی میکروسوئیچ درب / سیم کشی چک شود و در آخر خرابی مدار برد الکترونیک 
 • کد خطا U3 - مشکل از بالانس نبودن دستگاه و یا خرابی برد
 • کد خطا H - علت خطا مربوط است به باز نشدن درب دستگاه / دمای آب داخل دستگاه در حین شستشو باید بیشتر از 40 درجه نباشد / ممکن است خرابی از برد هم باشد

ارور ماشین لباسشویی پاکشوما مدل 6010EWANW

 • کد خطا PE - خطای سوختگی هیدروستات دستگاه / بررسی هیدروستات / مقدار مقاومت پایه های اول و دوم هیدروستات باید بین 21 تا 23 اهم باشد
 • کد خطا te - اشکال از ترموستات هیتر (المنت) دستگاه است / مقدار مقاومت ترموستات می بایست بین 44 تا 54 کیلو اهم باشد 
 • کد خطا OE - ممکن است اشکال در پمپ تخلیه دستگاه باشد / ممکن است خرابی از برد الکترونیک باشد / بررسی شلنگ خروجی آب / مقدار مقاومت سیم پیچ پمپ باید بین 200 تا 240 اهم باشد 
 • کد خطا 1E - پیغام این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد / شیر ورودی آب چک شود/ خرابی شیر برقی / هیدروستات تا مخزن و شلنگ هیدروستات چک شود ممکن است خرابی از برد باشد 
 • کد خطا de - خطای در میکروسوئیچ درب دستگاه می باشد/  ممکن است میکروسویچ درب سوخته باشد / خرابی برد الکترونیک
 • کد خطا U3 - حجم لباسها خیلی کم می باشد / لباسشویی دارای سیستم اصلاح و شناسایی نا متعادل است / در صورتی که لباسهای بزرگ به صورت تکی در لباسشویی قرار دارد امکان دارد چرخش را متوقف کنددر صورت عدم کارکرد موتور یا ایراد در سیم کشی تمام چراغ ها چشمک می زند

مطالب مرتبط

ارور ظرفشویی ال جی

شرح خطا کد خطا ورودی آب IE نشتی آب سویچ کف EI پمپ تخلیه OE آب گیری بیش از ح

ارور اسنوا

خطاهای یخچال ۶۷۶اسنوا (کمبی) الارم مفهوم اقدام سرویسکار جهت بر طرف کردن عیب F1 عدم سرد شدن

ارور ساید ال جی

شرح خطا کد خطا سنسور فریزر fS سنسور یخچال rS سنسور دیفراست dS دیفراست ضعیف

ارور ساید بای ساید اسنوا

ارور ساید بای ساید اسنوا کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور

ارور ساید بای ساید ال جی

کد خطا FS-Er - علت خطا از سنسور فریزر / مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های ارتباطی و در آخر مشکل از

ارور ساید بای ساید بکو

کد خطا E0 - اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور /خرابی مدار برد

دسته بندی مطالب

 • عمومی (4)
 • مقالات
 • توصیه ها (32)
 • برند لوازم خانگی (4)
 • محصولات کره ای (8)
 • محصولات اروپایی (13)
 • محصولات آمریکایی (12)
 • محصولات ایرانی (11)
 • ادامه
 • عیب یابی (86)
 • خدمات (8)
 • شماره تلفن های مناطق (5)
 • راهنمای خرید لوازم (6)
 • پرسش و پاسخ
 • نظرات مشتریان (1)
 • لیست مناطق تحت پوشش (841)

pic03

با توجه به ضروری بودن کارکرد دائم لوازم خانگی شما عزیزان میتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل در هر ساعت از شبانه روز با تکمیل کردن این فرم بصورت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا با اعزام تکنسین سریع ترین زمان ممکن مشکل دستگاه شما را برطرف کنند.

این فرم فقط برای مشترکین تهران و حومه تهران می باشد.

فرم ثبت سفارش آنلاین

فرم ثبت درخواست تعمیرکار

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب برند(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن(*)
ورودی نامعتبر است

زمان مراجعه(*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر است

نوع وسیله(*)
ورودی نامعتبر است

شرح مشکل(*)
ورودی نامعتبر است

سایر برندها(*)
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

* با ثبت سفارش آنلاین شما از 10% تخفیف برخوردار شوید.

* اولویت سرویس دهی با مشتریانی است که از طریق ثبت سفارش آنلاین درخواست خود را ثبت کنند.

*این فرم فقط برای درخواست تعمیرکار می باشد.

نظرات برخی از مشتریان

 • avetar woman 

  از برخورد تکنسین راضی بودم و کارم را در اسرع وقت انجام دادین ممنون

  شاه وردی

 • man

  سلام

  خیلی خوشحالم به شما اعتماد کردم برای تعمیر ساید بای سایدم با چند جا تماس گرفتم و هیچ کدام از تعمیر کاران مشکل دستگاه من رو حل نکردن ولی تکنسین شما واقعا با تجربه و ماهر بودن و مشکل من رو رفع کردند.

  ترابی

 • avetar woman

  میخواستم تشکر کنم که سریع به کارم رسیدگی کردین.ممنون

  برهمتی