ارور کولرگازی ال جی اینورتر گلدیران

 • کد خطا 1 - خطای سنسور هوای داخل دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 10 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور سفید –
 • کد خطا 2 - اشکال در سنسور لوله ورودی پنل داخلی باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت سنسور لوله ورودی چک شود اهم صحیح 5 کیلو می باشد رنگ کانکتور سفید –
 • کد خطا 5 - این خطا اشکال در ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد - کابل شیلد و ارت نویز چک شود - خرابی برد الکترونیک - خرابی راکتور - ولتاژ ورودی نامناسب می باشد
 • کد خطا 6 - مشکل از سنسور لوله خروجی دستگاه داخلی است باز و یا اتصال کوتاه شده است  - مقدار مقاومت سنسور چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد رنگ کانکتور قرمز
 • کد خطا 9 - اشکال در ایپیرام دستگاه داخلی می باشد  - خرابی برد الکترونیک آپشن داخلی اتصال نادرست –
 • کد خطا 10 - این خطا مربوط است به موتور فن داخلی - مقدار مقاومت فن بررسی شود - خرابی برد الکترونیک - سیم های سوکت موتور فن چک شود
 • کد خطا 12 - خطای سنسور لوله میانی اوپراتور دستگاه باز و یا اتصال کوتاه شده است - مقدار مقاومت چک شود اهم صحیح می بایست 5 کیلو اهم باشد –
 • کد خطا 21 - مشکل در ولتاژ DC بالای برد الکترونیک می باشد - خرابی قفل شدن کمپرسور - خرابی برد - اتصال نادرست فازها U - V - W - شرایط اورلود در دستگاه وجود دارد –
 • کد خطا 22 - اشکال از جریان ورودی بیشتر از حد تعیین شده ولتاژ می باشد - خطای ولتاژ ورودی ولتاژ پایین - خرابی اورلود - خرابی مدار برد الکترونیک دستگاه –
 • کد خطا 23 - خطای ولتاژ ورودی پایین لینک DC - خرابی برد الکترونیک سوختگی قطعه ای در مدار برد اصلی –
 • کد خطا 26 - این خطا مربوط است به موقعیت کمپرسور - سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه IMP - آسیب دیدگی برد الکترونیک
 • کد خطا 27 - اشکال از خرابی PSC شرایط اورلود - خرابی راکتور - سوختگی قطعاتی روی برد دستگاه PSC - آسیب دیدگی مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا 29 - این خطا مربوط است به جریان زیاد کمپرسور سوختگی و قفل شدن کمپرسور - حالت اورلود شدن - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز–
 • کد خطا 32 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله دهش خرابی سنسور دهش کمپرسور مقدار مقاومت 200 کیلو اهم - نشتی مبرد - حالت اورلود –
 • کد خطا 40 - مشکل از به وجود آمدن خرابی سنسور CT باز و یا اتصالی می باشد مقدار مقاومت سنسور بررسی شود - سوختگی قطعاتی روی مدار برد دستگاه قسمت حسگر - آسیب دیدگی برد الکترونیک جریان فاز –
 • کد خطا 41 - اشکال از خطای سنسور لوله دهش کمپرسور باز و یا اتصال دارد - مقدار اهم سنسور 200 کیلو اهم صحیح می باشد - خرابی سنسور لوله دهش کمپرسور –
 • کد خطا 44 - خطای سنسور هوای بیرونی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور هوای بیرونی کندانسور دستگاه – 
 • کد خطا 45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله میانی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم صحیح می باشد - معیوب بودن سنسور لوله میانی کندانسور دستگاه –
 • کد خطا 48 - این خطا مربوط می شود به لوله خروجی کندانسور باز و یا اتصال کوتاه دارد –
 • کد خطا 53 - مشکل از ارتباط بین دستگاه داخلی و دستگاه بیرونی می باشد - کابل شیلد و ارت نویز چک شود - خرابی مدار برد الکترونیک - سوختگی خرابی راکتور - ولتاژ ورودی نامناسب می باشد –
 • کد خطا 60 - اشکال از خرابی ایپیرام مدار برد الکترونیک بیرونی دستگاه می باشد - اتصال نادرست و یا سوختگی ایپیرام –
 • کد خطا 61 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد لوله کندانسور حالت اورلود - کثیفی کویل کندانسور - خرابی EEV و یا سوکت آن و وقعیت قرار گیری آن - خرابی سنسور لوله کندانسور مقدار مقاومت سنسور چک شود - خرابی برد الکترونیک –
 • کد خطا 62 - این خطا مربوط می شود به دمای بیش از حد هیت سینک حالت اورلود - اتصال نادرست هیت سینک - خرابی مدار برد الکترونیک - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا 67 - این خطا مربوط است به موتور فن BLDC بیرونی - سوختگی موتور فن مقدار مقاومت موتور فن بررسی شود - اتصال پایه های سوکت مورد بررسی قرار گیرد - خرابی مدار برد الکترونیک –

ارور کولرگازی ال جی اینورتر

 • کدهای خطای CH05 - CH53 - CH93 - علت این ارورها ارتباط بین یونیت بیرونی و داخلی می باشد - علت ارور عدم اتصال کابل ارتباطی - اتصال نادرست کابلها در ترمینال یونیت داخلی و بیرونی - سیم کشی نادرست اتصال فاز و نول کابل ارتباطی - عدم وجود برق به دلیل برد داخلی / بیرونی سوخته - فیوز سوخته در یونیت داخلی و بیرونی
 • کد خطا 01 - علت خطا از سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد –
 • کد خطا 02 - اشکال از خطای سنسور لوله ورودی دستگاه می باشد - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - مقدار اهم سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه صحیح می باشد - خرابی در مدار برد داخلی می باشد
 • کد خطا 06 - اشکال از خطای سنسور لوله خروجی دستگاه - سنسور باز و یا اتصال کوتاه است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی - مقدار اهم سنسور 5 کیلو در 25 درجه صحیح می باشد –
 • کد خطا 05 / 53 - علت خطا ارتباط بین IN
 • کد خطا 21 - مشکل از DC بالا می باشد - نکاتی که باید چک شوند - یک جریان لحظه ای درu,v,w - خرابی و قفل شدن کمپرسور - اتصال نادرست u,v,w - وضعیت اورلود پیش آمده - شارژ گاز اضافی - طول لوله کشی بررسی شود - موتور فن خارجی چک شود - عایق کاری ضعیف کمپرسور –
 • کد خطا 22 - اشکال از مدار برد داخلی دستگاه - نکاتی که باید بررسی شوند - ولتاژ ورودی را چک کنید - فن کندانسور را بررسی نمایید مقدار اهم چک شود - جریان ورودی چک شود - کانکتور COIN را بررسی کنید - برق دستگاه وصل شده قبل از اینکه راه اندازی شود ولتاژ DC این کانکتور 2.5 ولت با تلرانس 0.2 ولت می باشد –
 • کد خطا 23 - مشکل از DC پایین تر از 140 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود –
 • کد خطا 28 - اشکال  از ولتاژ خط DC  بالاتر از 240 ولت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - خرابی برد اصلی منبع تغذیه بررسی شود - ولتاژ خط DC چک شود –
 • کد خطا 26 - این خطا مربوط می شود به کمپرسور - نکاتی که باید چک شود - سیم های (u,v,w) سیم های اتصالی کمپرسور را چک کنید - بد کار کردن و یا گیر کردن کمپرسور را چک نمایید - اجزاء IPM را بررسی کنید و اجزای آشکار ساز را چک کنید - وضعیت اورلود - قفل شدن کمپرسور - خرابی مدار برد الکترونیک –
 • کد خطا 27 - این خطا مربوط است به جریان بالا در IGBT - نکاتی که باید چک شود - راکتور را بررسی نمایید - ولتاژ ورودی AC را چک کنید - فن واحد خارجی را چک کنید - جریان ورودی را بررسی نمایید - خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا 32 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد اینورتر می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود
 • کد خطا 33 - مشکل از دمای بالای لوله دبی شارژ بیشتر از 105 سانتیگراد ثابت می باشد - نکاتی که باید چک شوند - سنسور لوله دبی شارژ را چک کنید برای اینورتر - عواملی که باعث اورلود می شود را بررسی نمایید - نشتی گاز را چک کنید - شیر سرویس ها چک شود –
 • کد خطا 40 - اشکال این خطا مربوط می شود به سنسورctسنسور باز و یا اتصال کوتاه شده است - خرابی مدار برد الکترونیک داخلی  - مقدار مقاومت نرمال 0 اهم صحیح می باشد - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کرده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید
 • کد خطا 60 - اشکال این خطا مربوط می شود به EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد - همه خطا ها را چک کنید - نکاتی که باید بررسی شوند - شماره قطعه برد چک شود - اتصال نادرست - خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا 61 - این خطا مربوط می شود به دمای بالای سنسور لوله کندانسور - دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد - نکاتی که باید بررسی شوند - بار برودتی را چک کنید - سنسور و لوله کندانسور را چک کنید مقدار مقاومت سنسور بررسی شود
 • کد خطا 62 - مشکل این خطا از دمای بالا در H.S - دمای بالاتر از 85 درجه سانتیگراد در H.S می باشد - نکاتی که باید بررسی شوند - فن را چک کنید - سنسور و یا H.S را بررسی نمایید مقدار اهم سنسور چک شود - خرابی مدار برد –
 • کد خطا 41 - خطا سنسور لوله دیس شارژ اینورتر - علت باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید بررسی شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 405 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد –
 • کد خطا 44 - اشکال از سنسور هوا است - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور هوا می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک - نکاتی که باید چک شوند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا 45 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور کندانسور است - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا 46 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله مکش دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله مکش می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 5 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است
 • کد خطا 47 - این خطا مربوط می شود به سنسور لوله دیس شارژ ثابت دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور لوله دیس شارژ می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک می باشد - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد چک قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 200 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 4 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است –
 • کد خطا 65 - این خطا مربوط می شود به سنسور H.S دستگاه - علت خطا باز و یا اتصال کوتاه سنسور H.S می باشد - خرابی در مدار برد الکترونیک است - اتصال نادرست - نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند - مقدار مقاومت نرمال سنسور 10 کیلو اهم در 25 درجه سانتیگراد صحیح می باشد - ولتاژ نرمال 5 / 2 ولت در 25 درجه سانتیگراد صحیح است –

مطالب مرتبط

ارور ظرفشویی ال جی

شرح خطا کد خطا ورودی آب IE نشتی آب سویچ کف EI پمپ تخلیه OE آب گیری بیش از ح

ارور اسنوا

خطاهای یخچال ۶۷۶اسنوا (کمبی) الارم مفهوم اقدام سرویسکار جهت بر طرف کردن عیب F1 عدم سرد شدن

ارور ساید ال جی

شرح خطا کد خطا سنسور فریزر fS سنسور یخچال rS سنسور دیفراست dS دیفراست ضعیف

ارور ساید بای ساید اسنوا

ارور ساید بای ساید اسنوا کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور فریزر - قطعی و یا اتصال کوتاه سنسور

ارور ساید بای ساید ال جی

کد خطا FS-Er - علت خطا از سنسور فریزر / مقدار اهم سنسور چک شود / بررسی سیم های ارتباطی و در آخر مشکل از

ارور ساید بای ساید بکو

کد خطا E0 - اشکال از سنسور هوای محفظ فریزر می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور /خرابی مدار برد

دسته بندی مطالب

 • عمومی (4)
 • مقالات
 • توصیه ها (32)
 • برند لوازم خانگی (4)
 • محصولات کره ای (8)
 • محصولات اروپایی (13)
 • محصولات آمریکایی (12)
 • محصولات ایرانی (11)
 • ادامه
 • عیب یابی (86)
 • خدمات (8)
 • شماره تلفن های مناطق (5)
 • راهنمای خرید لوازم (6)
 • پرسش و پاسخ
 • نظرات مشتریان (1)
 • لیست مناطق تحت پوشش (841)

pic03

با توجه به ضروری بودن کارکرد دائم لوازم خانگی شما عزیزان میتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل در هر ساعت از شبانه روز با تکمیل کردن این فرم بصورت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا با اعزام تکنسین سریع ترین زمان ممکن مشکل دستگاه شما را برطرف کنند.

این فرم فقط برای مشترکین تهران و حومه تهران می باشد.

فرم ثبت سفارش آنلاین

فرم ثبت درخواست تعمیرکار

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب برند(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن(*)
ورودی نامعتبر است

زمان مراجعه(*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر است

نوع وسیله(*)
ورودی نامعتبر است

شرح مشکل(*)
ورودی نامعتبر است

سایر برندها(*)
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

* با ثبت سفارش آنلاین شما از 10% تخفیف برخوردار شوید.

* اولویت سرویس دهی با مشتریانی است که از طریق ثبت سفارش آنلاین درخواست خود را ثبت کنند.

*این فرم فقط برای درخواست تعمیرکار می باشد.

نظرات برخی از مشتریان

 • avetar woman 

  از برخورد تکنسین راضی بودم و کارم را در اسرع وقت انجام دادین ممنون

  شاه وردی

 • man

  سلام

  خیلی خوشحالم به شما اعتماد کردم برای تعمیر ساید بای سایدم با چند جا تماس گرفتم و هیچ کدام از تعمیر کاران مشکل دستگاه من رو حل نکردن ولی تکنسین شما واقعا با تجربه و ماهر بودن و مشکل من رو رفع کردند.

  ترابی

 • avetar woman

  میخواستم تشکر کنم که سریع به کارم رسیدگی کردین.ممنون

  برهمتی