ارور کولر گازی های مدیا

ارور کولر گازی های تروپیکال و غیر تروپیکال مدیا

 • کد خطا E0 - علت ارور از خرابی برد پنل و یا کندانسور می باشد
 • کد خطا E1 - این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E2 - این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E3 - اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / فن موتور بررسی شود/  ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا E4 - این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E5 - علت خطا مربوط به سنسور اوپراتور می باشد / سیم های ارتباطی چک شود / بررسی سنسور اوپراتور و تعویض آن / ممکن است خرابی از برد باشد
 • کد خطا E7 - پیغام خطا از برد پنل می باشد
 • کد خطا EC - اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F2 - مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود 

ارور کولر گازی اینورتر مدیا

 • کد خطا E0 - این خطا از پارامتر در برد دستگاه می باشد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 - این مشکل خطا از ارتباط ما بین یونیت داخلی و خارجی می باشد
 • کد خطا E2 - اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد
 • کد خطا E3 - پیغام این خطا مربوط می شود به فن موتور / سوختگی فن موتور مقدار مقاومت فن چک شود / خرابی از مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E4 - این خطا مربوط می شود به سنسور روم / خرابی سنسور روم مقدار اهم سنسور بررسی شود 
 • کد خطا E5 - مشکل این خطا از سنسور پایپ می باشد / خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور چک شود 
 • کد خطا E6 - این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود  
 • کد خطا EC - اشکال این خطا از گاز دستگاه می باشد / گاز دستگاه باید مورد بررسی قرار گیرد
 • کد خطا F0 - پیغام این خطا مربوط می شود به کمپرسور / ممکن است کمپرسور دستگاه اورلود کرده باشد 
 • کد خطا F1 - این خطا مربوط می شود به سنسور روم کندانسور / معیوب بودن سنسور روم کندانسور مقدار اهم سنسور بررسی شود
 • کد خطا F2 - مشکل این خطا از سنسور پایپ کندانسور می باشد/ خرابی سنسور پایپ مقدار اهم سنسور پایپ کندانسور چک شود
 • کد خطا F3 - اشکال این خطا مربوط است به سنسور لوله رفت کمپرسور / خرابی سنسور لوله رفت مقدار اهم سنسور لوله رفت کمپرسور بررسی شود
 • کد خطا F4 - ایراد این خطا از یونیت داخلی می باشد / و در آخر خرابی از مدار برد
 • کد خطا P0 - برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 - ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد
 • کد خطا P2 - مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 - اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

ارور کولر گازی 48 هزار مدیا

 • کد خطا E1-E2-E3-E4 - مشکل خطا از سنسور دما می باشد / مقدار اهم کلیه سنسورهای مربوط به دما چک شود / سیم کش بررسی شود و در آخر خرابی مدار برد
 • کد خطا E5 - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد
 • کد خطا E10 - علت خطا بررسی فشار مکش کمپرسور - suction
 • کد خطا E13 - اشکال ارور از قطع فازهای ورودی به کمپرسور
 • کد خطا E14 - این خطا اشکال در ترتیب فازهای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 - پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت داخلی / بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P5 - پیغام خطا مربوط است به دمای اوپراتور یونیت خارجی/  بررسی دمای اوپراتور یونیت / دمای کندانسور زیاد تر از حد معمول است
 • کد خطا P7 - مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P9 - محافظت از برفک زدایی
 • کد خطا P10 - مشکل خطا از بالا بودن بیش از حد دمای Discharge است
 • کد خطا P11 - اشکال خطا از پایین بودن فشار suction می باشد
 • کد خطا P12 - علت خطا مصرف جریان برق بیش از حد توسط کمپرسور است
 • کد خطا HS - عملیات برفک زدایی در حال اجراست است

ارورکولر گازی مدیا ایستاده 36 - 48 و 60 هزار

 • کد خطا E1 - مشکل این خطا از سنسور روم اوپراتور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور روم چک شود تعویض سنسور / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E2 - اشکال از سنسور پایپ اوپراتور داخلی می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / بررسی مقدار اهم سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن / سنسور تعویض شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E3 -  پیغام این ارور از سنسور پایپ کندانسور می باشد که یا قطع است و یا اتصال کوتاه شده است / چک کردن مقدار اهم سنسور و تعویض آن / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E4 -  مشکل این خطا از سنسور دمای یونیت داخلی می باشد که یا قطع است ویا اتصال کوتاه شده است / مقدار اهم سنسور دمای یونیت چک شود / ممکن است خرابی از مدار برد هم باشد
 • کد خطا E6 - اشکال این خطا مربوط است به محافظ یونیت خارجی که عمل کرده است کارکرد غیرعادی یونیت بیرونی / برق و گاز کنترل شود
 • کد خطا P4 - پیغام این ارور از کم و یا زیاد بودن دمای اوپراتور داخلی دستگاه است و این عمل باعث خاموش شدن کمپرسور توسط مدار برد دستگاه می شود / بررسی سنسور پایپ اوپراتور و تعویض آن
 • کد خطا P5 - ایراد این خطا از دمای بیش از حد کندانسور یونیت خارجی دستگاه و کمپرسور به فرمان برد خاموش می شود برای جلوگیری از آسیب دیدن
 • کد خطا P9 - مشکل این ارور تنظیم کنترل هوای گرم و محافظ عمل دیفراست از کار افتاده
 • کد خطا HS - یخ زدایی در حالت گرمایش در فصل زمستان

ارور کولر گازی مدیا سری R

 • کد خطا E0 - این خطا از پارامتر در برد EEPROM دستگاه می باشد پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / خرابی مدار برد الکترونیک
 • کد خطا E1 - مشکل در اتصال و یا کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و بیرونی می باشد 
 • کد خطا E2 - اشکال این خطا هیچگونه سیگنالی از پنل دریافت نمیگردد عدم ارتباط برد اصلی با پنل / ممکن است خرابی الز مدار برد باشد 
 • کد خطا E3 - مشکل این خطا از فن می باشد / سرعت فن خارج از کنترل می باشد
 • کد خطا E5 - علت خطا از سنسور بیرونی / مقدار اهم سنسور چک شود - بررسی سیم کشی قطعی و یا اتصال کوتاه و در آخر خرابی از برد
 • کد خطا E6 - این مشکل از سنسور داخلی و یا اوپراتور قطعی و یا اتصال کوتاه دارد / خرابی سنسور داخلی مقدار اهم سنسور چک شود
 • کد خطا P0 - برد اینورتر IGBT محافظ جریان زیاد
 • کد خطا P1 - ایراد این ارور از ولتاژ زیاد و یا ولتاژ خیلی کم دستگاه می باشد / ممکن است خرابی از مدار برد باشد 
 • کد خطا P2 - مشکل این ارور از محافظ دمای کمپرسور می باشد
 • کد خطا P4 - اشکال این خطا مربوط می شد به راه اندازی کمپرسور ابنورتر

مطالب مرتبط

تعمیر کولر گازی - اسپیلت

تعمیر کولر گازی یا به عبارتی تعمیر اسپیلت امروزه یکی از نیاز های استفاده کنندگان از کولر گازی می باشد زیر

کولر های گازی

اسپیلت ها برترین نسل کولر ها محسوب می شوند که طی چند سال اخیر وارد شدند .این دستگاه به خانه های مصرف کنند

توصیه های کولر گازی

نکاتی که در رابطه با نحوه نگهداری کولر گازی بسیار مهم میباشد را برای شما مصرف کننده عزیز جمع آوری کرده که

توصیه های ماشین لباسشویی

لباسشویی باید در مکان محل صحیح باشد باید تراز باشد برای تراز کردن دستگاه پیچ هایی که در انتهای دستگاه وجو

توصیه های ماشین ظرفشویی

یکی از نکاتی که میتوان برای استفاده از ماشین ظرفشویی در نظر گرفت این است که ظرف های حاوی باقیمانده غذا را

توصیه های یخچال

اگر میخواهید یخچال شما کمتر برق مصرف کند. در هر خانه ای یخچال فریزر جز پر مصرف ترین وسایل برقی محسوب می ش

دسته بندی مطالب

 • عمومی (4)
 • مقالات
 • توصیه ها (32)
 • برند لوازم خانگی (4)
 • محصولات کره ای (8)
 • محصولات اروپایی (13)
 • محصولات آمریکایی (12)
 • محصولات ایرانی (11)
 • ادامه
 • عیب یابی (86)
 • خدمات (8)
 • شماره تلفن های مناطق (5)
 • راهنمای خرید لوازم (6)
 • پرسش و پاسخ
 • نظرات مشتریان (1)
 • لیست مناطق تحت پوشش (841)

pic03

با توجه به ضروری بودن کارکرد دائم لوازم خانگی شما عزیزان میتوانید در صورت بروز هرگونه مشکل در هر ساعت از شبانه روز با تکمیل کردن این فرم بصورت آنلاین با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا با اعزام تکنسین سریع ترین زمان ممکن مشکل دستگاه شما را برطرف کنند.

این فرم فقط برای مشترکین تهران و حومه تهران می باشد.

فرم ثبت سفارش آنلاین

فرم ثبت درخواست تعمیرکار

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر است

انتخاب برند(*)
ورودی نامعتبر است

شماره تلفن(*)
ورودی نامعتبر است

زمان مراجعه(*)
ورودی نامعتبر است

شماره همراه(*)
ورودی نامعتبر است

نوع وسیله(*)
ورودی نامعتبر است

شرح مشکل(*)
ورودی نامعتبر است

سایر برندها(*)
ورودی نامعتبر است

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
ورودی نامعتبر است

* با ثبت سفارش آنلاین شما از 10% تخفیف برخوردار شوید.

* اولویت سرویس دهی با مشتریانی است که از طریق ثبت سفارش آنلاین درخواست خود را ثبت کنند.

*این فرم فقط برای درخواست تعمیرکار می باشد.

نظرات برخی از مشتریان

 • avetar woman 

  از برخورد تکنسین راضی بودم و کارم را در اسرع وقت انجام دادین ممنون

  شاه وردی

 • man

  سلام

  خیلی خوشحالم به شما اعتماد کردم برای تعمیر ساید بای سایدم با چند جا تماس گرفتم و هیچ کدام از تعمیر کاران مشکل دستگاه من رو حل نکردن ولی تکنسین شما واقعا با تجربه و ماهر بودن و مشکل من رو رفع کردند.

  ترابی

 • avetar woman

  میخواستم تشکر کنم که سریع به کارم رسیدگی کردین.ممنون

  برهمتی